pallet-pellets-logo

Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Proxima Star wordt Kindling Skogar

Artikel 1 : algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd van de platform win.pallet-pellets.be (hierna de “Wedstrijd”) die wordt georganiseerd door Prima Invest SPRL, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Tervuerenlaan 297, e-mail: , en met ondernemingsnummer BE 0659.729.761 (het “Organiserend Bedrijf”).

De inschrijving en de toegang tot de Wedstrijd houdt de expliciete aanvaarding in van dit reglement zonder voorbehoud. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn inschrijving evenals het verlies van zijn winst op de Wedstrijd waarop hij in voorkomend geval zou meegedaan hebben, zonder dat het Organiserend Bedrijf verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder enige compensatie. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de Wedstrijd dan die beschreven in huidig reglement.

Het reglement is beschikbaar op de website “win.palette-pellets.be

Artikel 2 : Toegang tot de wedstrijd

Deelname aan de wedstrijd is gratis en is mogelijk via win.palette-pellets.be. De Wedstrijd is alleen maar beschikbaar in België.

De inschrijving en deelname aan de wedstrijd is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die wonen in België. Mogen echter niet aan de wedstrijd deelnemen: de gemachtigden, werknemers en aangestelden van het Organiserend Bedrijf, evenals hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. Mogen echter niet aan de wedstrijd deelnemen: de gemachtigden, werknemers en aangestelden van het organiserend bedrijf, evenals hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen.

De wedstrijd loopt van 01/09/2023 tot 30/09/2023. De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd zonder kennisgeving of rechtvaardiging te beëindigen.

Artikel 3 : inschrijving

Deelname aan de wedstrijd gebeurt via de mailing en/of de banner(s) van de website www.pallet-pellets.be/promo-pellets en/of andere link(s) die informatie verstrekken over de Wedstrijd. Door op de betrokken link te klikken, verschijnt de Wedstrijd in een venster of tabblad van de gebruikte webbrowser.

Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer een of meer vragen beantwoorden. Om zijn/haar antwoordblad te valideren en te verzenden, moet de deelnemer bepaalde gegevens invullen, zoals: taal, geslacht, naam, voornaam, geboortedatum, straat, nummer, postbus, postcode, stad, e-mailadres. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer de algemene wedstrijdvoorwaarden aanvaarden, die kunnen worden geraadpleegd op de website van de wedstrijd, en instemmen met de verwerking van zijn/haar gegevens met het oog op het goede verloop van de wedstrijd en voor commerciële doeleinden, namelijk het versturen van nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen van pallette-pellets.be door Prima Invest SPRL. Het moment waarop de deelnemer zich registreert, wordt geregistreerd. De deelnemer garandeert dat de gegevens die hij/zij doorgeeft correct, actueel en volledig zijn.

Er wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het door de deelnemer opgegeven adres.

Artikel 4 : verbodsbepalingen

Eenzelfde persoon kan slechts over één recht op toegang tot de Wedstrijd beschikken en kan dus slechts één keer deelnemen. In het geval van meerdere inschrijvingen, bijvoorbeeld door het gebruik van meerdere e-mailadressen (of door het gebruik van verschillende identiteiten of andere middelen om zich meerdere keren in te schrijven), behoudt het Organiserende Bedrijf zich het recht voor om alle inschrijvingen te weigeren en/of als ongeldig te beschouwen.

Elke deelname aan de Prijsvraag op gewoon papier of in een andere vorm dan het door het Organiserend Bedrijf op de website voorgestelde deelnameformulier is uitgesloten. Onvolledige, foutieve, valse of vervalste inschrijvingsformulieren worden niet in aanmerking genomen. De deelnemer die een dergelijk deelnameformulier heeft verzonden, verliest automatisch elk recht op het winnen van een prijs.

Artikel 5 : verloop van de wedstrijd

Er is 1 pallet Kindling Skogar pellets te winnen!

De foto’s van de prijs en hun beschrijving zijn niet contractueel en kunnen elementen of voorwerpen bevatten die niet bij de prijs horen. Er kunnen verschillen in kleur, uiterlijk en presentatie optreden tussen de aangeboden en de geleverde prijs.

De organiserende onderneming en de partners die de prijzen ter beschikking stellen, behouden zich het recht voor de prijzen geheel of gedeeltelijk te wijzigen en te vervangen door andere prijzen van gelijke waarde. De prijs is overdraagbaar, maar kan niet worden geruild of omgezet in geld.

Voor deelname aan de wedstrijd moeten één of meer kennisvragen en een beslissingsvraag worden beantwoord. De winnaar is de deelnemer die aan alle voorwaarden van het spel voldoet, die de kennisvraag correct heeft beantwoord en die het juiste antwoord heeft gegeven op de nevenvraag of het antwoord dat daar het dichtst bij ligt. In geval van staking van stemmen bij de beslissende vraag bepaalt het Organiserende Bedrijf de winnaar(s) door middel van loting. De loting vindt plaats op woensdag 8 oktober 2023.

De winnaar krijgt per e-mail bericht. Zodra de naam van de winnaar bekend is, controleert het Organiserende Bedrijf systematisch de gegevens die hij/zij heeft doorgegeven (leeftijd, naam, voornaam, e-mailadres, enz.). Als deze gegevens onjuist blijken te zijn, behoudt het Organiserende Bedrijf zich het recht voor zijn/haar deelname ongeldig te verklaren en de prijs opnieuw uit te keren.

De winnaar moet binnen 14 dagen contact opnemen met het organiserende bedrijf om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen. Als de e-mail waarin de prijs wordt aangekondigd onbestelbaar blijkt of als de winnaar niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze e-mail reageert per telefoon, per e-mail naar het e-mailadres of per post naar het organiserende bedrijf (de datum van ontvangst van de post door de organisatie geldt als bewijs), om welke reden dan ook, wordt de prijs teruggestuurd naar het organiserende bedrijf en verliest de winnaar alle rechten op schadevergoeding. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor de prijs al dan niet toe te kennen aan een andere deelnemer aan de Prijsvraag volgens dezelfde hierboven vermelde regels. De beslissingen van het organiserende bedrijf zijn definitief, hierover wordt geen verdere correspondentie gevoerd.

Artikel 6 : verantwoordelijkheden

De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor de regels van de Wedstrijd eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe regels vervangen dan de vorige en worden onmiddellijk van kracht. De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, het reglement of de Wedstrijd in te korten, uit te breiden, te wijzigen of te annuleren zonder haar beslissing te moeten motiveren, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Wedstrijd wordt opgeschort, uitgesteld of geannuleerd. De Organiserende Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of kosten, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg zijn van deelname aan de Wedstrijd of van de toegekende prijzen. De Organiserende Maatschappij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien de Wedstrijd wordt geannuleerd als gevolg van een geval van overmacht, kan het Organiserend Bedrijf in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De Organiserende Onderneming is op geen enkele wijze aansprakelijk indien zij, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil of gerechtvaardigde noodzaak, gedwongen is deze Wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen.

In het bijzonder wijst het Organiserende Bedrijf alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de server of de terminal niet beschikbaar is tijdens de Wedstrijd of in het geval dat de door de deelnemers doorgegeven adressen worden vernietigd om een reden die niet aan haar kan worden toegeschreven. De Organiserende vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een incident in verband met het gebruik van de site, de toegang tot het internet, de telefoonlijn of elk ander technisch incident tijdens of na de verbinding met de site van de Organiserende vennootschap. Het Organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in de computernetwerken, verliezen, vertragingen of technische storingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die betrokken zijn bij de overdracht van gegevens en de hosting van de website.

Het organiserende bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, schrappingen, defecten, vertragingen in werking of transmissie, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging, ongeoorloofde toegang of wijziging van inzendingen. Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat betreft technische prestaties, responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, de risico’s van onderbreking, en meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke verduistering en de risico’s van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een onderbreking, storing van welke aard dan ook, opschorting of beëindiging van de Wedstrijd, om welke reden dan ook, of voor enige directe of indirecte schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit een verbinding met de site. De verbinding van elke persoon met de site en de deelname van de deelnemers aan de wedstrijd gebeurt onder hun volledige verantwoordelijkheid. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die fraude heeft gepleegd of gepoogd heeft dat te doen. Zij kan echter geen enkele aansprakelijkheid jegens de deelnemers aanvaarden voor eventuele fraude.

Het Organiserende Bedrijf kan de inschrijvingen van een of meer deelnemers opschorten en annuleren, zonder dat het daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, in geval van constatering van verdacht gedrag, dat kan zijn, zonder dat dit uitputtend is de toepassing van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de aansluiting van meerdere personen en verschillende computerstations met dezelfde identificatiecode, d.w.z. hetzelfde profiel dat in de registratiedatabank van de site is geregistreerd, een ongewoon winstpercentage, een poging tot inbraak op de servers, een vermenigvuldiging van accounts, enz. Elke fraude of poging tot bedrog van welke aard dan ook zal leiden tot het loutere verlies van de deelname van de auteur ervan, alsook tot het verlies van elke gewonnen prijs. Inschrijvingen door dezelfde persoon via verschillende e-mailadressen die kunstmatig of door middel van catch-all e-mailboxen zijn aangemaakt, worden als ongeldig beschouwd.

Het organiserende bedrijf neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent echter dat de verzending van dergelijke gegevens via Internet nooit zonder risico is. Daarom erkent de deelnemer dat deelname geheel op eigen risico is.

Er wordt geen correspondentie (post of telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van het wedstrijdreglement. De deelnemers verbinden zich ertoe om, in geval van problemen met de toepassing of de interpretatie van dit reglement, een minnelijke schikking/ klacht in te dienen bij het Organiserende bedrijf, alvorens gerechtelijke stappen tegen dit bedrijf te ondernemen.

Artikel 7 : beleid inzake persoonsgegevens

In het kader van het beheer van deze Wedstrijd verwerkt de Organiserende Onderneming, als verantwoordelijke voor de verwerking, de gegevens van de deelnemers in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met het privacybeleid van de Organiserende Onderneming, dat beschikbaar is op www.pallet-pellets.be/bescherming-verwerking-persoonsgegevens.

De volgende gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer van deze wedstrijd: taal, geslacht, naam, voornaam, geboortedatum, straat, nummer, postbus, postcode, gemeente, e-mailadres, e-mailstatistieken, datum en tijdstip van inschrijving, antwoorden op vragen, reactie op de algemene voorwaarden van de wedstrijd en toestemming voor elektronische communicatie.

Deelnemers worden geïnformeerd dat hun persoonsgegevens door het Organiserende bedrijf worden verwerkt ten behoeve van het organiseren van de Wedstrijd. Indien de deelnemer vooraf zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door het daartoe bestemde vakje op het registratieformulier aan te kruisen, kan het Organiserende bedrijf zijn persoonsgegevens gebruiken om hem/haar te informeren over zijn toekomstige wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen. Het Organiserende Bedrijf kan zijn/haar persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (per e-mail) of voor het versturen van nieuwsbrieven.

Het Organiserende Bedrijf zal de persoonsgegevens van de deelnemer niet aan derden doorgeven.

Het verzamelen en verwerken van de in het inschrijvingsformulier gecodeerde gegevens van de deelnemers is noodzakelijk voor de inschrijving voor de Wedstrijd en het beheer van de Wedstrijd (d.w.z. de uitvoering van het contract voor deelname aan een wedstrijd). Deze gegevens worden met name gebruikt om contact op te nemen met de winnaar en om de prijs op een efficiënte en snelle manier toe te kennen. Het wordt ook gebruikt door het Organiserende bedrijf om te voldoen aan zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen.

De winnaar geeft verder toestemming aan het Organiserende Bedrijf om zijn/haar status als winnaar en zijn/haar foto te gebruiken voor commerciële activiteiten of voor marketingdoeleinden van het Organiserende Bedrijf, al naar gelang het geval, per e-mail, op de website, zonder dat dit recht geeft op beloning, auteursrecht of enig ander voordeel anders dan de prijs die aan hem/haar is toegekend. Bij weigering zal de prijs niet worden toegekend.

Overeenkomstig de RGPD beschikt de deelnemer over een permanent recht van toegang en rectificatie, beperking en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens en kan hij zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens of de gegeven toestemming intrekken door een verzoek te richten aan Prima Invest SPRL, Tervurenlaan 297, 1150 Brussel of per e-mail “” of “". In geval van verwijdering van zijn/haar gegevens of in geval van verzet tegen de verwerking wordt zijn/haar deelname aan de Wedstrijd geannuleerd.

De deelnemer stemt in met alle controles betreffende zijn/haar identiteit en contactgegevens; elke valse of foutieve opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot uitsluiting van deelname.

Artikel 8 : Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht en zal worden geïnterpreteerd en toegepast overeenkomstig het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Wedstrijd en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Brusselse rechtbanken.

Artikel 9 : Conformiteit

Het verplichte karakter van de antwoorden van de internetgebruiker wordt door het Organiserende bedrijf op het registratieformulier aangegeven met een asterisk*. Indien de internetgebruiker één of meer van de verplichte vragen voor deelname aan de Prijsvraag niet beantwoordt, kan hij/zij niet deelnemen.

Artikel 10 : neerlegging en raadpleging van het reglement

Deelname aan deze wedstrijd impliceert volledige aanvaarding van dit reglement. Elke wijziging van dit reglement wordt van kracht zodra deze online is geplaatst en elke deelnemer wordt geacht deze te hebben aanvaard door eenvoudigweg deel te nemen aan de Wedstrijd, vanaf de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

Bij geschillen is de oorspronkelijke Franse tekst bindend. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse versie van het Reglement en de vertaling, prevaleert de Franse versie.

Indien een clausule van dit reglement nietig wordt verklaard, heeft deze nietigheid geen enkele invloed op de rest van dit reglement, dat volledig geldig blijft.

De voorgaande gegevens zullen verwerkt worden door Prima Invest SPRL (Avenue de Tervueren 297, 1150 Brussel) om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren, in het bijzonder om contact op te nemen met de winnaars en en hen hun prijs op een efficiënte en snelle manier te bezorgen.

Door het reglement goed te keuren, accepteert u het samen met het beleid inzake persoonsgegevens.

De inschrijving en deelname aan de wedstrijd is exclusief voorbehouden aan meerderjarige natuurlijke personen die wonen in België.

** Het privacybeleid van Prima Invest SPRL is hier beschikbaar: www.pallet-pellets.be/retour-policy In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar maken tegen de verwerking ervan door Prima Invest Sprl of uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar ““.

Bedankt voor uw deelname! Uw inzending is geslaagd! U ontvangt een bevestigingsmail op het adres dat u in het deelnameformulier hebt opgegeven. De prijs wordt op woensdag 11 oktober uitgereikt aan de winnaar. U wordt de volgende dagen per e-mail op de hoogte gebracht.